Digitální signalizace návěstidel S-com

Popis a definice

Komunikace S-com vznikla za účelem zjednodušení ovládání návěstidel na modelových kolejištích. Při jejím návrhu stály požadavky, které mj. Komunikace S-com přináší tyto výhody

Digitální přenos S-com používá pro digitální přenos signálu sériovým kódem pouze jeden signálový vodič.. Základní koncepce systému je naznačena na obr. 1. Řídicí elektronika (PC, nebo ovládací panel) vyhodnocuje požadavky obsluhy (např. stisk tlačítka pro postavení cesty, pro nastavení návěsti, atd kódy posílá po S-com signálových vodičích přijímacím modulům v návěstidlech, které je dekódují a zajišťují zobrazování požadovaných návěstí.
Jeden signálový vodič vysílá znak pro jedno návěstidlo, kterých ale může být připojeno více (hlavní návěstidlo, opakovací a předvěst). Není potřeba žádná adresace, každý z dekodérů rozpozná typ připojeného návěstidla a podle typu i příslušně upraví návěstní signalizaci. Takže například při vysílání kódu hlavní návěsti STŮJ se na předvěsti zobrazí návěstní znak VÝSTRAHA. V níže připojené tabulce je vazba mezi jednotlivými znaky návěstí.
Rovněž je tímto zajištěna nezávislost na typu návěsti- příkazové kódy jsou stejné jak pro světelné tak pro mechanické návěstidlo, každé má totiž osazeno specifický příjmač S-com. Takže je možná záměna za libovolný typ návěstidla v kolejišti.


Obr. 1: Základní zapojení S-com

Popis komunikace

Základní jednotkou komunikace S-com je paket, který se skládá z 10-ti bitů viz obr 2. Perioda bitu může být v rozsahu 4 až 30 ms, avšak u všech bitů v paketu musí být stejná. Její délku Tb změří S-com přijímač podle nulového start-bitu. Z toho důvodu následuje druhý bit s hodnotou log. 1. Tento auto-synchronizační mechanismus usnadňuje generování řídícího signálu, protože není třeba přesně měřit absolutní časové parametry, pouze zajistit jejich opakovatelnost, což není už tak náročné na SW. Dále jsou vysílány jednotlivé bity kódu návěsti b0 až b6, postupně od nejméně významného po nejvýznamnější (MSB). Stop-bit má vždy hodnotu log. 0, což umožňuje rozpoznat chybu v synchronizaci.

Podrobný popis časovaní je v PDF dokumentu.


Obr. 2: Paket komunikace S-com

Detekce typu návěstí

Jak již bylo zmíněno výše, přijímače S-com mají schopnost detekovat typ připojené světelné návěsti. Základní typ přijímače umožňuje ovládání 5-světelného návěstidla (žlutá – zelená- červená-bílá-dolní žlutá), a muže být použit na téměř všechny hlavní a seřaďovací návěstidla. Schopnost autodetekce dovoluje rozpoznat hlavní návěstidlo od předvěsti či opakovacího návěstidla. Pokud je detekováno propojení vodičů pro červené a dolní žluté světlo, tak je připojená návěst považována za předvěst (opakovací návěst) a je použita jiná tabulka signalizačních kódů. Je trvale rozsvícená bílá, což se uplatní u opakovacího návěstidla, v případě předvěsti (má pouze zelenou a horní žlutou) nemá význam. Pro ilustraci lze prostudovat vzorové schéma přijímače.
V případě mechanických návěstidel není nutné detekovat rozdíl v návěstidlech.

 

Indikátor v ovládacím panelu

Paralelně s návěstidlem je možné připojit i přijímač S-com, který signalizuje návěst v ovládacím panelu. Buď to může být obdoba plného světelného návěstidla Ž-Z-Č-B-Ž, nebo se může použít zjednodušená signalizace STŮJ-VOLNO-POSUN (Z-Č-B), který může být jednotný pro všechny hlavní návěstidla. Oba indikátory se liší pouze tabulkou kódů v SW příjimače, což je další příklad variabilnosti.

Efekt plynulého dosvitu světel

Protože jsou přijímače S-com vybaveny mikroprocesorem, umožňuje SW realizovat i funkci plynulého dosvitu a rozsvícení žárovkových světel. Tato funkce je realizována pomocí PWM modulace, a je efektní během návěstí s blikavými kódy.

Kódy návěstí

Zatím byly ustanoveny jen kódy návěstí dle předpisů ČSD-ČD. Pro další signály návěsti je zamýšlen prostor kódů č. 14 – 127. Rozeznání typu návěstidla je úkolem S-com přijímače. Po zapnutí napájení je jako počáteční nastaven kód č.9 (přivolávací návěst). Pokud je komunikace S-com v pořádku, je nastaven nový znak. V opačném případě zůstává přivolávací návěst.

Podrobný popis časovaní a návěstních kódů je v PDF dokumentu.

Možnosti zapojení signalizace S-com

Výhodu unifikovaného signálu naznačuje následující obrázek- pro obsluhu 2 návěstidel + jejich panelové indikátory a předvěst postačí pouze 2 vodiče. Pokud by byly použity samostatné vodiče přímo na LED v návěstidlech + indikátorech bylo by třeba 15 vodičů !


Obr. 3: Příklad zapojení většího počtu S-com přijímačů

Poznámky:
1. Napájení jednotlivých modulů není pro přehlednost zakresleno.
2. Počet S-com linek je závislý pouze na konstrukci řídicího modulu.
3. Složení návěstních světel na obrázku je jen ilustrativní.
4. Lze přidávat i další moduly, např. indikátor předvěsti.
5. Není nijak omezeno kombinování světelných a mechanických návěstidel.

 

Mechanické uspořádání

Přijímač S- com je pevně spojen s návěstidlem a tvoří upevňovací stopku. Pro mechanické a světelné návěstidlo je rozdílné zapojení přijímačů, ale přijímané kódy jsou shodné. Další podrobnosti najdete na stránce s popisem zapojení přímače S-com.

.


Návrat zpět  

   

(c) VB,BJ 2006-2015